1992

– CHIANG MAI ORCHID HOTEL : CHIANG MAI
– ZENITH SURIWONG HOTEL (NOVOTEL) : CHIANG MAI