2018

– THE EMPRESS CHIANG MAI HOTEL : CHIANGMAI
– MELIA CHIANG MAI : MOCK-UP ROOM : CHIANGMAI